Page 87 - lead-level-2

Basic HTML Version

Lead Level 2
84
Bandwagon Mus i c Studi os
THE WHOLE PICTURE
FOR THE KEY OF A – E SHAPE
A Shape 1-3 scale.
O
O
O
O
O
O
O
O
Turning the super-low box into scale 2.
O
O
O
O
O
O
O
O
Turning the low box into scale 3.
O
O
O
O
O
O
O
O
Turning the middle box into scale 4.
O
O
O
O
O
O
O
O
Turning the high box into scale 5.
O
O
O
O
O
O
O
O