Page 66 - lead-level-2

Basic HTML Version

Lead Level 2
63
Bandwagon Gui tar Studi os
MAJOR PENTATONIC
CHORD AND SCALE REVIEW
E Shape Chord.
O
O
O
O
Scale Fingering 1.
O
O
O
O
O
O
Scale Fingering Pattern 2.
O
O
O
O
1-3 scale.
O
O
O
O
O
O
Tonic or root notes are
shown as